ESCUDO HERÁLDICO.

De azur (azul), unha junquera terrasada de ouro (amarelo), resaltada dunha banda jaquelada de prata (branco) e gules (vermello) e acompañada de dous lises de ouro, un na sinistra do xefe e outra na destra da punta. Ao timbre, coroa real pechada.

APROBACIÓN OFICIAL DO ESCUDO HERÁLDICO

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS
DECRETO 277/1997, do 25 de setembro, polo que se aproba o escudo heráldico do Concello de Xunqueira de Espadanedo (Ourense).


O Concello de Xunqueira de Espadanedo (Ourense) considerou conveniente adoptar unhas armas ou brasón propio no que, coa simboloxía adecuada e conforme ás tradicionais pautas de presentación dos emblemas heráldicos, represéntese e perpetúe a súa propia peculiaridade. Para iso, e de acordo coas facultades que lle confiren as disposicións legais vixentes, elevou o informe histórico-heráldico, co seu correspondente blasonamiento e representación gráfica, para a súa aprobación definitiva.

A competencia exclusiva en materia de adopción, modificación ou rehabilitación de emblemas heráldicos e bandeiras dos concellos e doutras entidades locais, correspóndelle á Comunidade Autónoma galega, segundo o disposto no artigo 27.2º do Estatuto de Autonomía de Galicia.

O expediente tramitouse conforme ás normas de procedemento establecidas na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, no Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais, aprobado polo R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, e no Decreto 258/1992, do 10 de setembro, da Xunta de Galicia, polo que se regula o procedemento e normas heráldicas para a adopción, modificación ou rehabilitación dos escudos e bandeiras das corporacións locais e doutras entidades locais.

Na súa virtude, visto o informe emitido pola Comisión de Heráldica da Xunta de Galicia, e a proposta do conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais e previa deliberación do @Consello de la Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e cinco de setembro de mil novecentos noventa e sete,

DISPOÑO:

Artigo único.-Aprobar o escudo heráldico do concello de Xunqueira de Espadanedo (Ourense), que quedará organizado do seguinte modo: de azur (azul), unha junquera terrasada de ouro (amarelo), resaltada dunha banda jaquelada de prata (branco) e gules (vermello) e acompañada de dous lises de ouro, un na sinistra do xefe e outra na destra da punta. Ao timbre, coroa real pechada.

Santiago de Compostela, vinte e cinco de setembro de mil novecentos noventa e sete.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús C. Palmou Lorenzo
Conselleiro de XustiZA, Interior e Relacións Laborais

Bienvenidos a lo increíble™
Website desarrollada por Ingenion®
Ingenion